10 kriteeriä

Ekokompassin 10 kriteeriä

ekokompassi-kriteeri-1
1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.
ekokompassi-kriteeri-2
2. Organisaatiolla on Ekokompassi-yhteyshenkilö, joka on osallistunut Ekokompassin koulutukseen.
ekokompassi-kriteeri-3
3. Organisaatio kartoittaa avullamme ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset.
ekokompassi-kriteeri-4
4. Organisaatio laatii ympäristölupauksen, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
ekokompassi-kriteeri-5
5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.
ekokompassi-kriteeri-6
6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätesäädösten mukaisesti.
ekokompassi-kriteeri-7
7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
ekokompassi-kriteeri-8
8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.
ekokompassi-kriteeri-9
9. Organisaatio laatii neuvojamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein.Tavoitteet asetetaan vähintään kahdelle yritysvastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
ekokompassi-kriteeri-10
10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.