Vad då för Ekokompass?

[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Ett miljöledningssystem som lämpar sig för små och medelstora företag samt olika evenemang

Ett Ekokompass-certifikat vittnar om ett engagemang för fortlöpande förbättring och iakttagande av Ekokompassens 10 kriterier.

Ekokompassen bygger på såväl motsvarande nordiska miljösystem som internationella miljöledningsstandarder:

På EMAS webbplats finns en jämförelse mellan Ekokompassen och EMAS. I jämförelsen ser man vad systemen har gemensamt och hur de skiljer sig från varandra samt resultatet ”Relation to EMAS: Very close”. EMAS-systemet baserar sig på en EU-förordning och det består av ett miljösystem och en miljörapport enligt ISO 14001-standarden.

Ekokompassens särdrag är fokuseringen på konkreta åtgärder, färdiga verktyg och Ekokompassen-rådgivarens personliga stöd vid ibruktagningen.

Bakom Ekokompassen står städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt HRM, HRT och Helen.

[su_spoiler title=”Lätt att komma igång” open=”yes”]
Ekokompassen erbjuder dig en färdig modell, verktyg och en personlig rådgivare som hjälper dig att bygga upp ett miljöledningssystem.

Ekokompassen är ett miljöledningssystem som består av olika delar

  • Inledande kartläggning
  • Bedömning av miljökonsekvenser
  • Identifiering av lagstadgade krav
  • Miljöpolitik
  • Miljömål och åtgärder
  • Extern bedömning eller auditering
  • Årlig uppföljning och rapportering

[/su_spoiler][su_spoiler title=”Vi skräddarsyr tillsammans”]

Ekokompassen lämpar sig för små och medelstora företag och för evenemang oberoende av dessas karaktär. Ekokompass-rådgivaren och aktören planerar tillsammans ett miljöledningssystem som ska stöda verksamheten. Verksamheten behöver inte vara upplagd som ”grön”.

Ekokompassen är i bruk hos ett flertal mycket olikartade branscher. Den lämpar sig för användning även om det är känt att branschens verksamhet medför konsekvenser i form av miljöolägenheter. Syftet är att på ett systematiskt och målinriktat sätt minska och kontrollera skadliga miljökonsekvenser.

[/su_spoiler][su_spoiler title=”Experthjälp för dig”]

Ekokompassen erbjuder dig en miljöexpert som ger dig personliga råd för uppbyggnad av ett system och utbildning av din nyckelpersonal. Ekokompassen stöds av ett team bestående av proffs i branscherna energi, transport, avfalls- och vattenförsörjning samt miljöövervakning.

Den externa bedömningen av miljöledningssystemet Ekokompassen utförs av auditerare som utbildats av oss. Auditeraren kontrollerar att Ekokompassens tio kriterier uppfylls. Dessutom ger auditeraren förbättringsförslag och idéer utifrån sin egen sakkunskap.

Även efter att systemet har byggts upp står en rådgivare till ert förfogande. Du får tillträde till Ekokompass-nätverket och kan bland annat prenumerera på ett nyhetsbrev och delta i den årliga nätverkssammankomsten.
[/su_spoiler][su_spoiler title=”Vilken nytta har man av Ekokompassen?”]

Ett miljöcertifikat är ett behändigt sätt att svara på krav från en kund, till exempel vid konkurrensutsättning. Ekokompassens kriterier kan ses av alla som går in på vår webbplats. Du kan också foga kriterierna till anbudshandlingarna. En extern verifiering bekräftar att kriterierna uppfylls i praktiken. Ett bevis på ett väl utfört miljöarbete kan vara en förutsättning för ett nytt kundförhållande.

En effektivare användning av energi, material och avfallshantering medför kostnadsbesparingar. Beroende på av vilket slag verksamheten är kan man till exempel genom att ge akt på spillet åstadkomma betydande besparingar. En god standard kan nås och upprätthållas med hjälp av planenligt arbete och resultatmätning.

Identifiering av miljökonsekvenser och medvetenhet om lagstiftningens förpliktelser tillsammans med en förbättrad målinriktad verksamhet är en del av riskhanteringen. Rent konkret kan det exempelvis handla om ett behov att minska användningen av kemikalier med hänsyn till dessas mängd och skadlighet. Likaså måste man se till att kemikalierna förvaras på ett säkert sätt och att man när som helst även för utomstående kan dokumentera att man håller sig till ansvarsfulla tillvägagångssätt.

Att använda ett miljösystem är ett sätt att bibehålla konkurrensförmågan och förbättra affärsverksamheten. Trenden hos såväl större som mindre företag är att integrera ansvarstagande i företagets viktigaste affärsverksamhet samt att ställa krav även på samarbetspartnerna – alltså eventuellt även på ert eget företag. Med hjälp av Ekokompassen kan ni koncentrera de miljöåtgärder ni redan vidtar och systematiskt förbättra er hantering av miljöangelägenheter.

Att ni lyckas engagera era samarbetspartner i era värderingar medför trovärdighet och mångfaldigar de positiva effekterna av era insatser för miljön. Då man vill åstadkomma ett engagemang är det ofta bra att avancera stegvis och börja med att koncentrera sig på de viktigaste intressentgrupperna.

Den bild som förmedlas av ett företag eller ett evenemang är av betydelse, inte bara för kunder och samarbetspartner utan även för företagets egen personal. Arbetsgivarbilden och trivseln i arbetet förbättras, då personalen kan påverka tillvägagångssätten och vet att arbetsgivaren verkar på ett ansvarsfullt sätt.

Läs i våra berättelser (på finska) vad företag och evenemang berättar om Ekokompassen.
[/su_spoiler][su_spoiler title=”Hur kommer jag med?”]

Ta kontakt med Ekokompassen och be om en presentation för din organisation. Ekokompassen är för närvarande tillgänglig för små och medelstora företag och evenemang i huvudstadsregionen och Hyvinge. Evenemang som arrangeras annanstans i Finland kan likväl få tillträde till projektet Ekokompass event 2015-2017.

I början av Ekokompass-samarbetet ingår företaget eller evenemanget ett avtal med HRM:s Klimatinfo. I och med avtalet förbinder parten sig att följa Ekokompassens kriterier och godkänner Ekokompassens uppbyggnads- och årsavgift. Avgifterna gäller inte dem som medverkar i projektet Ekokompass event.

Bekanta dig med Ekokompassens kriterier och prislista (på finska).
[/su_spoiler][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Ekokompassen i korthet

Korta fakta om Ekokompassen.

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Frågor och svar

Var får man tag på Ekokompassen? Vad får du för årsavgiften?[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Användare

160 verksamställen, 5000 arbetstagare, över 300 000 besökare…[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]