Kriterier

[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Ekokompassens kriterier för företag

1. Företaget arbetar i enlighet med lagar och bestämmelser om miljön.

2. Företaget har utsett en miljöansvarig.

3. Företaget förrättar en miljöinspektion där utgångsläget för hanteringen av miljöfrågorna kartläggs och företagets mest signifikanta miljöpåverkan uppskattas.

4. Företaget har en miljöpolitik på vilken miljömålen baserar sig.

5. De nyckelpersoner för miljöfrågor som utsetts av företaget genomgår Ekokompassens miljöutbildning. Nyckelpersonerna instruerar de övriga medarbetarna i att ta hänsyn till miljöaspekterna i sitt arbete.

6. Företaget har en avfallshanteringsplan. Avfallet sorteras åtminstone i överensstämmelse med de lokala bestämmelserna om avfallshantering

7. Företaget för bok över sitt farliga avfall, förvarar det på ett säkert sätt och ombesörjer att avfallet behandlas på behörigt sätt.

8. Företaget för en förteckning över de kemikalier som används. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för personalen och medarbetarna har instruerats i att använda kemikalierna på ett säkert sätt. Företaget förvarar sina kemikalier i enlighet med bestämmelserna.

9. Företaget upprättar årligen ett miljöprogram. Företaget utser bland delområdena nedan minst två teman för vilka mål uppställs och åtgärder skrivs in i företagets miljöprogram. De mål som uppställs ska utgå från en minskning av de väsentliga miljökonsekvenser som företaget orsakar. Delområden utses på nytt senast vart tredje år.

a. En minskning av avfallsvolymen
b. Energibesparing och övergång till grön energi
c. Upphandlingen dirigeras i en miljövänlig riktning
d. Beaktande av miljöaspekter även i fråga om de produkter och tjänster som upphandlas som underentreprenad.
e. Förbättrad materialeffektivitet i produktutvecklingen, produktframställningen eller serviceprocessen.
f. Effektivare logistik och arbetsresor.
g. Miljökommunikation eller något annat delområde som definierats i samråd med Ekokompassen.

10. Företaget lämnar årligen till Ekokompassen en rapport om hur målen uppnåtts samt om de nyckeltal som kännetecknar företagets miljöarbete. Uppföljningsrapporten finns tillgänglig för personalen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Kriterierna för ett Ekokompass event

1. Evenemanget arbetar i enlighet med lagar och bestämmelser om miljön.

2. Evenemanget har utsett en miljöansvarig.

3. Evenemanget förrättar en miljöinspektion där utgångsläget för hanteringen av miljöfrågorna kartläggs och evenemangets mest signifikanta miljöpåverkan uppskattas.

4. Evenemanget har en miljöpolitik på vilken miljömålen baserar sig.

5. De nyckelpersoner för miljöfrågor som utsetts av evenemanget genomgår Ekokompassens miljöutbildning. Nyckelpersonerna instruerar de övriga medarbetarna i att ta hänsyn till miljöaspekterna i sitt arbete.

6. Evenemanget har en avfallshanteringsplan. Avfallet sorteras åtminstone i överensstämmelse med de lokala bestämmelserna om avfallshantering

7. Evenemanget för bok över sitt farliga avfall, förvarar det på ett säkert sätt och ombesörjer att avfallet behandlas på behörigt sätt.

8. Evenemanget för en förteckning över de kemikalier som används. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för personalen och medarbetarna har instruerats i att använda kemikalierna på ett säkert sätt. Evenemanget förvarar sina kemikalier i enlighet med bestämmelserna.

9. Evenemanget upprättar årligen ett miljöprogram som innehåller mål och åtgärder inom följande delområden:

a. En minskning av avfallsvolymen
b. Energibesparing och övergång till grön energi
c. Upphandlingen dirigeras i en miljövänlig riktning
d. Beaktande av miljöaspekter även i fråga om de produkter och tjänster som upphandlas som underentreprenad
e. Förbättrad materialeffektivitet i produktutvecklingen, produktframställningen eller serviceprocessen
f. Effektivare logistik och arbetsresor
g. Minimering av bullerolägenheter
h. Miljökommunikation eller något annat delområde som definierats i samråd med Ekokompassen

10. Evenemanget lämnar årligen till Ekokompassen en rapport om hur målen uppnåtts samt om de nyckeltal som kännetecknar evenemangets miljöarbete. Uppföljningsrapporten finns tillgänglig för personalen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]